Project Description

Renen har alltid varit en central del i den samiska kulturen. Från början jagades vilda renar, men så småningom tämjdes renen och användes i självhushållande syfte. I modern tid har tamrensskötseln utvecklats till en näring med fokus på köttproduktion, men renen utgör fortfarande en viktig del av den samiska kulturen.

Tamrenens hotstatus i norden

Utseende
Tamrenen är en domesticerad form av fjällren. Den är mindre än skogsrenen och finns i olika färger. Ofta är de grå med ljusa ben.

Föda
Tamrenen betar fritt i och äter därför samma föda som vilda renar, dvs örter, gräs och sly på sommaren och lav på vintern. Stödutfodring sker också vid behov.

Levnadssätt
Renen lever i grupper precis som vilda renar men de samlas ihop vid slakt och märkning. De transporteras också ibland mellan lämpliga betesmarker med hjälp av lastbilar.

Tamrenen i Sverige
Från början nyttjades renen som ett vilt byte, och man är inte säker på när renen började tämjas. Det finns fynd som tyder på att det var så tidigt som på 800 e.Kr men riktigt utbredd blev tamrensskötslen troligen dock inte förrän ett bra tag senare. Under en lång tidsperiod levde de samiska familjerna på vad tamrenen gav genom att leva nära och följa renarna på deras vandring efter föda. Idag är de flesta samer inte renägare. Och renskötseln har utvecklats till en mer extensiv köttproducerande form där renskötaren inte lever lika nära renarna på samma vis som i gamla tider.

Idag finns omkring 250 000 tama renar i Sverige, och alla betar de fritt i Sveriges norra delar. Renen är ett av de mest användbara tamdjuren. Som levande är renarna användbara som drag- och packdjur och korna kan även mjölkas. Ett slaktat djur ger förutom kött även; horn och ben till slöjd, blod, senor för sömnad, skinn och läder och magar till behållare. Idag finns många olika hot mot rennäringen. Klimatförändringar ger sämre betesmöjlighet och ökad mängd parasiter, rovdjur tar en ansenlig mängd renar och gruvor, vägar, skotrar och jakt förstör renens betesmarker och dess viktiga betesro.

Läs mer om våra djur