Project Description

Lappugglan är en av våra största ugglor. Namnet antyder att den skulle finnas mest i norra delen av landet men den förekommer även i mellersta delen, och också tillfälligt i södra Sverige.

Visste du att…
Under de senaste decennierna har en allt större andel av de kända häckningarna skett i bon gjorda av människor som med ideella insatser ersatt i många fall vid avverkningar förstörda naturliga risbon och häckningsstubbar.

Lappugglans hotstatus i norden

Utseende
Lappugglan är en ganska stor uggla med ett vingspann på 130–150 cm och med en kroppslängd på närmare 70 cm. Den är grå och har ett proportionellt mycket stort och runt huvud. I ansiktet syns fina grå ringar som omgärdar de små, gula ögonen och gulaktig näbb.

Levnadssätt
De lever i par, men honan ruvar äggen själv. En kull innehåller 3-6 ägg och äggen ruvas i enbart av honan. Ungarna kan flyga kortare sträckor vid 1,5 månads ålder, men de är inte helt flygfärdiga förrän efter 2 månaders ålder.
Lappugglan bygger inga egna bon utan tar över risbon från andra rovfåglar.  Ibland använder de också höga trädstubbar som bo. Forskning visar att vissa individer kan göra långa förflyttningar, framför allt under ogynnsamma förhållanden, medan andra individer (oavsett ålder eller kön) kan vara mycket stationära även under flera perioder av dålig födotillgång.

Föda
Lappugglan äter främst smågnagare. 9 av 10 byten är sork. Lappugglan föredrar att jaga på eller i anslutning till öppna ytor såsom hyggen, kraftledningsgator, ängsmarker och myrkanter där smågnagare och lämpliga utkiksplatser för jakten finns.

Lappugglan i Sverige
Lappugglan förekommer i mellersta och norra Sverige och tillfälligt även i vissa delar av södra landet. Lappugglan är helt beroende av smågnagartillgången och därför varierar antalet individer kraftigt från år till år. Populationen skattades senast till 1 000 – 2 000 reproduktiva individer. På grund av skogsavverkning minskar tillgång på risbon. Skogsområden som under många år utgjort häckningslokaler för lappuggla har utan hänsyn avverkats, i flera fall t.o.m. under häckningsperioden för lappugglan eller dess värdarter. Flera kända häckningslokaler är akut hotade av förestående avverkningar.

Läs mer om våra djur